اطلاعات در مورد عقب بردن فک

عقب بردن فک یک جراحی برای تغييرات دامنه حركات فك و بدنبال آن رفع محدوديت حركات فكي مي باشد. بیماران کاندید این جراحی باید با گرفتن تاريخچه و معاينات فيزيكي در صورت لزوم انجام آزمايشات پاراكلينيكي وضعيت بيماري سيستميك و اختلالات مفصل گيجگاهي فكي مورد بررسي قرار گیرد . وجود هر گونه بيماري سيستميك مغاير با انجام عمل جراحي و بيهوشي عمومي، درد، حساسيت و اختلالات مفصل گيجگاهي فكي می تواند درمان را دچار اختلال کند. عقب بردن فك می تواند درجهات حرکات افقي و عمودي آن انجام شود. پس از جراحی با دو دسته از بيماران مواجه می گردیم، دسته اول بيماراني كه دامنه حركات فك آنها پس از عمل فوق الذكر به ميزان قبل از جراحي رسيده است و دسته دوم بيماراني كه داراي ميزان كاهش قابل ملاحظه اي در اين حركات به نسبت قبل از عمل مي باشند. به دست آوردن نسبت ايده آل بافت نرم صورت، ثبات طولاني مدت دنداني – اسكلتي و عملکرد صحيح و نرمال فك از اهداف عقب بردن فک به شمار مي آيد . امروزه اهداف درمان پس از جراحي علاوه بر مسائل زيبايي و ايجاد يك پيوستگي استخواني و رضايت بخش همراه با عملکرد طبيعي عضلات و استخوان مي باشد. آن جا كه عموماً لبهاي پرتر و برجسته تر بـراي خـانمهـا و لبهاي عقب رفته تر و بيني و چانه نسـبتا برجسـته تـر بـراي آقايان پسنديده اسـت و ظـاهر فيزيكـي نيـز عامـل مهمي در تعيين وضعيت افراد در جامعه مـي باشـد، بـه نظـر ميرسد كـه عقب بردن فک برای بیمارانی که کاندید هستند از ديـدگاه موقعيـت و وضـعيت نتايج مقبولي ارائه ميدهد.

بررسی های قبل از جراحی عقب بردن فک

عقب بردن فک دارای روشهاي متنوع جراحي است که انتخاب تكنيك جراحي به عوامل متعددي مانند شدت نقص در تناسب دندان ها و فک، ميزان حركت فك مورد نظر و ميزان تغيير بافت نرم مورد انتظار بستگي دارد. طرح درمان موفق جراحي براي بيماراني كه به جراحي نياز دارند، نه تنها شامل بافت سخت است، بلكه بايد آناليز متناسبی برای بافت نرم (مانند لب ها و چانه) كه نشان دهنده نقص ساختار اسكلتي زير آن است را نيز مد نظر قرار دهد و با توجه به ضخامت بافت نرم صورت که از تنوع بالايي برخوردار است، همچنين فرم دندانها و استخوان نيز تحليل كامل و جامعي از بافت نرم به دست دهد.ين گرايش نشان دهنده توجه بيشتر به زيبايي صورت و پروفايل بافت نرم آن است كه بسياري حتي از ساليان گذشته آن را مهم ترين عامل در جذابيت و زيبايي فيزيكي و كلي ميدانند. تغييراتي كه در نتیجه جراحي عقب بردن با انجام بررسی های بافت سخت و نرم قبل از عمل رخ مـيدهنـد نشاندهنده بهبود چشمگير در ابعاد صورت است. همچنین بخش های اسـكلتي و بافـت نـرم شكل مستقيم به خود گرفته، موقعيت لبها بهبود می یابد و ارتبـاط نرمـال دنـدانهـاي بالا و پائين كه طي عمل جراحي بدست ميآيد بـر روي بافت نرمي كه آنها را ميپوشاند موثر است و به كفايت و موقعيـت بهتـر لـبهـا منجر ميشود.

تاثیر عقب بردن فک بر راه هوایی حلق

عقب بردن فک تغييراتي در اسـكلت و بافـت نـرم ناحيـة دهان موجب مي شود. در برخي از موارد به باريك شدن راه هوايي حلقي به دنبال اين نوع جراحيها موجب می شود. به طـوري كه امروزه يكي از نگرانيهاي ايـن جراحـي ايجـاد اخـتلال در عملكرد طبيعي راه هوايي حلقي است. بيماران مبتلا به دليل دوره هاي مكرر انسداد راه هوايي فوقاني و توقف تنفس طي يك سيكل خواب همواره از خـواب آلـودگي شـديد روزانه رنج ميبرند، از طرف ديگر كاهش مزمن درصـد اشـباع اكسيژن خون به عوارض قلبي - ريوي در اين بيمـاران منجـر ميشود. در بيماراني كه در آنها ساير عوامل مستعد كننده، مانند چاقي، كوتاهي گردن و زبان بـزرگ وجـود دارد، ايـن جراحـي ميتواند فرد را به سمت بروز این اختلال هدايت نمايد. هر چند كه عده اي از متخصصان معتقدند كه این ناهنجاری در درازمدت رفع مـيگـردد، برخی ديگري نيز وجود دارنـد كـه عقیده دارند تغييـرات دائمـي مي باشند.بنابراین عقب بردن فک باید با برنامه‌ریزی جهت جراحی موفق و پیش‌بینی صحیح نتایج جراحی نه تنها مستلزم تصحیح روابط ساختاری ، اسکلتی ، بافت های نرم و زیبایی است، بلکه باید برای به حداقل رساندن عوارض بعد از جراحی ملاحظات لازم را در نظر داشت.

  ادمین       4/3/2018 4:21:48 PM    

Back To Top